విషాదం మనిషిని బలవంతుడిని చేస్తుంది.

Advertisements